ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισμού (αρ. πρωτ. 32189/18-11-2019)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 18 Νοεμβρίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 29 Νοεμβρίου 2019

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια μέσων εργαστηριακής καλλιέργειας, αντιδραστηρίων και αναλωσίμων εργαστηρίων», προϋπολογισμού 4.838,71€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 1.161,29€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6.000,00€

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάδειξη-Αξιολόγηση-Αξιοποίηση Ελληνικών ποικιλιών αμπέλου – HELLENOINOS» με Κωδ. MIS: 5030738 και Κωδ. ΕΛΚΕ: 253.0738 και Επιστ. Υπεύθυνο τον κ. Π. Χατζόπουλο, Καθηγητή που υλοποιείτε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-03719).

Επισυναπτόμενο:

Ορθή Επανάληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού αρ. πρωτ. 32189/18-11-2019

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ