ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ματαίωση Συνοπτικού Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσίας (αρ. πρωτ. 33973/28-11-2019)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 28 Νοεμβρίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 10 Δεκεμβρίου 2019

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ αποφασίζει τη ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 33973/28-11-2019, λόγω αναμονής για την προέγκριση της διαγωνιστικής διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού «Παροχής Υπηρεσιών Καταγραφής και Τεκμηρίωσης για την Προσαρμογή στον νέο Γενικό Κανονισμό GDPR 2016/679 για τα Προσωπικά Δεδομένα» από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Επισυναπτόμενο: Απόφαση Ματαίωσης του Συνοπτικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ.  33973/28-11-2019

 

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Καταγραφής και Τεκμηρίωσης για την Προσαρμογή στον νέο Γενικό Κανονισμό GDPR 2016/679 για τα Προσωπικά Δεδομένα», προϋπολογισμού #40.000,00#€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους #9.600,00#€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. #49.600,00#€.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3: Προσαρμογή του ΕΛΚΕ και των συνδεόμενων με αυτόν συστημάτων/υποσυστημάτων του Ιδρύματος στον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) της Πράξης «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» με κωδικό Πράξης ΟΠΣ: 5030679 και Κωδ. ΕΛΚΕ 135.0003 και επιστημονικά υπεύθυνο την κα Ελ. Μήλιου, Καθηγήτρια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Επισυναπτόμενο:

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού αρ. πρωτ. 33973/28-11-2019

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ