ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισμού (αρ. πρωτ. 10265/10-03-2020)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Μαρτίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 23 Μαρτίου 2020

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την «Προμήθεια  ενός (1) φλογοφωτόμετρου, ενός (1) αυτόματου τιτλοδότη pH/ mV και ενός (1) περιστροφικού εξατμιστήρα», προϋπολογισμού #12.096,77#€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους #2.903,23#€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. #15.000,00#€.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Εμβληματική δράση: Οι δρόμοι της ελιάς» και του Υποέργου 1 «Γενετική και γονιδιωματική ανάλυση», με Κωδικό ΕΛΚΕ 320.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο τον κ. Πολυδεύκη Χατζόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο: Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας της «Ελιάς» με κωδ. αριθ. 2018ΣΕ01300000 του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ.

Επισυναπτόμενο:

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού αρ. πρωτ. 10265/10-03-2020

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ