ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων με αρ. πρωτ. 36385/07-12-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 7 Δεκεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 17 Δεκεμβρίου 2020

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την προμήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ: Κit ELISA, Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ, Αέρια, Αναλώσιμα συσκευής Soxtec, Αναλώσιμα συσκευής Kjeltec, Χημικά Αντιδραστήρια, Εργαστηριακά Υλικά» συνολικού προϋπολογισμού #9.721,60#€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ανάπτυξη και σύγκριση μεθόδων ανίχνευσης και ποσοτικού προσδιορισμού φυτοοιστρογόνων σε πρώτες ύλες ιχθυοτροφών, ιχθυοτροφές και εκτρεφόμενα Μεσογειακά είδη ιχθύων – ESTROFISH – Τ6ΥΒΠ-00536» με κωδικό ΕΛΚΕ 343.2097 και Κωδικό MIS: 5052097 με επιστημονικά υπεύθυνη την κα Ελένη Μήλιου, Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,  το  οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της  «Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας με τίτλο «Ειδικές Δράσεις: «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» με Κωδικό ΟΠΣ 2335 του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους με ΣΑΕ 2019ΣΕ14510008.

 Επισυναπτόμενα:

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού αρ. πρωτ. 36385/07-12-2020

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ