ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 13629/15-04-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 15 Απριλίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 27 Απριλίου 2021

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την υπηρεσία «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών α)οργάνωσης συναντήσεων και άλλων δράσεων επικοινωνίας, β) ταξιδιωτικού πρακτορείου, γ)περιβαλλοντικών μελετών και δ)διαχείρισης έργων», συνολικού προϋπολογισμού 56.900,00 €.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Transboundary ecological connectivity of Alps and Dinaric Mountains / Διασυνοριακή οικολογική συνδεσιμότητα των Άλπεων και των βουνών Dinaric – DINALPCONNECT» με κωδικό έργου 370.0001 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ηλία Τραυλό, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το  οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» INTERREG Πρόγραμμα Συνεργασίας: Interreg V-B Αδριατική-Ιόνιο 2014-2020  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των κρατών που συμμετέχουν σε αυτά.

Επισυναπτόμενο: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού αρ. πρωτ. 13629/15-04-2021

Επισυναπτόμενο: Απαντήσεις σε Διευκρινιστικά Ερωτήματα 21/04/2021

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ