ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 18241/31-05-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 31 Μαΐου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 11 Ιουνίου 2021

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών εκτεταμένης έρευνας και σύνταξης επιχειρηματικού σχεδίου για την αναγνώριση των τάσεων της βιομηχανίας που ασχολείται με την ολοκληρωμένη διαχείριση των δύο εντόμων του δάκου και της ελιάς της Μεσογείου», συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΥΓΑΣ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (FruitFlyNet-ii)» με κωδικό έργου 371.0001 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Στ. Ζωγραφάκη, καθηγητή του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,  το  οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ENICBCMED, του επιχειρησιακού προγράμματος «B_A.2.1_0043_FRUITFLYNET-II:ENICBCMED PROGRAMME 2014-2020», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «A.2.1 ENI CBC MED Programme 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (90%) και το ΠΔΕ (10%).

 Επισυναπτόμενο: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού αρ. πρωτ. 18241/31-05-2021

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ