ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων με αρ. πρωτ. 18057/31-05-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 31 Μαΐου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 11 Ιουνίου 2021

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Αναλωσίμων μοριακών αναλύσεων και Πλαστικών αναλωσίμων», συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Καινοτόμα εργαλεία για τον ορθολογιστικό έλεγχο των πιο δύσκολων στην καταπολέμηση εχθρών των καλλιεργειών – SuperPests» με Κωδικού έργου ΕΛΚΕ 08.0088 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Βόντα, Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Horizon 2020 H2020-SFF-2016-2017 με Κωδ. πρότασης MIS 773902 που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 Επισυναπτόμενο: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού αρ. πρωτ. 18057/31-05-2021

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ