ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων με αρ. πρωτ. 17984/28-05-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 28 Μαΐου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 8 Ιουνίου 2021

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια χημικών και αναλωσίμων εργαστηρίου», συνολικού προϋπολογισμού 2.500,46€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «LIFE ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΗ: ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ/Food for Feed: An Innovative Process for Transforming Hotel’s Food Wastes Into Animal Feed (Food4Feed),» με κωδικό έργου LIFE15ENV/GR/OOO257 και Κωδικό ΕΛΚΕ 08.0064 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Ζέρβα, Ομότιμο καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 Επισυναπτόμενο: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού αρ. πρωτ. 17984/28-05-2021

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ