ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων με αρ. πρωτ. 15955/12-05-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 12 Μαΐου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 24 Μαΐου 2021

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων μοριακής βιολογίας, πλαστικών αναλωσίμων και θρεπτικών κυτταροκαλλιέργειας», συνολικού προϋπολογισμού 19.902,61, πλέον Φ.Π.Α. 6% και 24%.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ανάπτυξη καλλυντικοτεχνικών συστατικών από τοπικά στελέχη θαλάσσιου φυτοπλαγκτού PhyCosmetic-GR – ΤΔΥΒΠ-00377» με κωδικό ΕΛΚΕ: 340.5811 και MIS: 5045811 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Εμμανουήλ Φλεμετάκη, Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Βιοτεχνολογίας ΓΠΑ,  το  οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» – «Βιομηχανικά Υλικά» – «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό» του ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» της ΕΥΔ του ΕΠΑνΕΚ, γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)  με τη συχρηματοδότηαη της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Επισυναπτόμενο: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού αρ. πρωτ. 15955/12-05-2021

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ