ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων με αρ. πρωτ. 11029/30-03-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 30 Μαρτίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 12 Απριλίου 2021

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον «Προμήθεια Αερίων Χρωματογράφου και Φυκών Ζωοτροφών», προϋπολογισμού 21.680,00€ πλέον ΦΠΑ 13% και 24%. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Έρευνα νέων τεχνολογιών σιτηρεσίων με μικροφύκη για τη δημιουργία ενός καινοτόμου «λειτουργικού» Ελληνικού γιαουρτιού – YoGArt» με Τ2ΕΔΚ-02290, κωδ. ΕΛΚΕ: 285.9986 και κωδ. ΟΠΣ: 5069986 και Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα Τσιπλάκου Ελένη, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Επιχειρησιακού Προγράμματος το  οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ» ΕΣΠΑ 2014 – 2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.

 Επισυναπτόμενο: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού αρ. πρωτ. 11029/30-03-2021

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ