ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 10911/29-03-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 29 Μαρτίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 9 Απριλίου 2021

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στους τομείς επιλογής, επικοινωνίας, σχεδίασης, ανάπτυξης, υλοποίησης και αξιολόγησης νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη του γαλακτοπαραγωγικού/ γαλακτοκομικού τομέα και των αλυσίδων τροφοδοσίας στην Ελλάδα, και την παράλληλη ανταλλαγή/μεταφορά της τεχνογνωσίας/τεχνολογίας μεταξύ Ιταλίας, Τυνησίας, Λιβάνου και της χώρας μας», συνολικού προϋπολογισμού 59.000,00€.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Διασυνοριακές Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής (Key Enabling Technologies – KETs) και Ζωντανά Εργαστήρια για την Αλυσίδα Αξίας του Γάλακτος –  Transborder Key Enabling Technologies and Living Labs for the Dairy Value Chain – TRANSDAIRY» με κωδικό ΕΛΚΕ 372.0001 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ι. Μπόση, Καθηγητή,  το  οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «A.2.1 ENI CBC MED Programme 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (90%) και το ΠΔΕ (10%).

 Επισυναπτόμενο: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού αρ. πρωτ. 10911/29-03-2021

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ