ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισμού με αρ. πρωτ. 9774/18-03-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 18 Μαρτίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 1 Απριλίου 2021

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Κεντρικού και Περιφερειακού Υπολογιστικού και Δικτυακού Εξοπλισμού για την Εξ Αποστάσεως Εκπαιδευτική Διαδικασία», συνολικού προϋπολογισμού #65.200,00#€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω του COVID 19 εξ αποστάσεως  εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού» με κωδικό ΕΛΚΕ 111.0001 και Κωδ. ΟΠΣ: 5076385 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ι. Χατζηπαυλίδη, Καθηγητή, το  οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΜΑΤΟΣ» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ127). Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 Επισυναπτόμενο: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού αρ. πρωτ. 9774/18-03-2021

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ