ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων με αρ. πρωτ. 9671/17-03-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 17 Μαρτίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 29 Μαρτίου 2021

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια υλικών κηπευτικής και φυτωρίων», συνολικού προϋπολογισμού 6.891,92€.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «LIFE ΠAPKO ANΔPOY – ΔIATHPHΣH TΩN EIΔΩN KAI OIKOTOΠΩN ΠPOTEPAIOTHTAΣ THΣ ΠPOΣTATEYOMENHΣ ΠEPIOXHΣ THΣ ANΔPOY ΠOY ENΣΩMATΩNEI KOINΩNIKΟOIKONOMIKOYΣ ΠPOBΛHMATΙΣΜΟΥΣ» (“Conservation of priority species and habitats of Andros Island protected area integrating socioeconomic considerations» με κωδικό έργου 08.0077 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Ζερβάκη, καθηγητή του Τμήματος Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Εργαστήριο Γενικής & Γεωργικής Μικροβιολογίας  του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,  το  οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του LIFE16 NAT/GR/000606, και συγχρηματοδοτείται από  την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 Επισυναπτόμενο: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού αρ. πρωτ. 9671/17-03-2021

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ