ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων με αρ. πρωτ. 31490/02-11-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 2 Νοεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 13 Νοεμβρίου 2020

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων: Θρεπτικών Υλικών Μικροβιολογικού Εργαστηρίου, Πλαστικών Αναλωσίμων Μικροβιολογικού Εργαστηρίου, Μικροπλακών ανάπτυξης μικροοργανισμών, Αναλωσίμων Μοριακής Βιολογίας, Αναλωσίμων Ηλεκτροφόρησης», συνολικού προϋπολογισμού #34.700,00#€.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εφαρμογή της προσέγγισης των πολλαπλών -ομικών τεχνολογιών και εργαλείων βιοπληροφορικής για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ελληνικών παραδοσιακών τυριών – CheeseArt Τ1ΕΔΚ-02087» με MIS: 5033636 και Κωδ. ΕΛΚΕ: 280.3636 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Π. Σκανδάμη, Αν. Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,  το  οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-02087).

 Επισυναπτόμενο:

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού αρ. πρωτ. 31490/02-11-2020

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ