ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών GDPR με αρ. πρωτ. 31218/30-10-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 30 Οκτωβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 10 Νοεμβρίου 2020

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προσαρμογή του ΕΛΚΕ και των συνδεόμενων με αυτόν συστημάτων/υποσυστημάτων του Ιδρύματος στον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)», συνολικού προϋπολογισμού #49.600,00#€.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3: Προσαρμογή του ΕΛΚΕ και των συνδεόμενων με αυτόν συστημάτων/υποσυστημάτων του Ιδρύματος στον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) της Πράξης «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» με κωδικό Πράξης ΟΠΣ: 5030679 και Κωδ. ΕΛΚΕ 135.0003 και ΣΑΕ 2018ΣΕ34510322 με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 4949/25.09.2018 (ΑΔΑ:6ΚΘΗ465ΧΙ8-ΜΔ4) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και επιστημονικά υπεύθυνο την κα Ελ. Μήλιου, Καθηγήτρια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 Επισυναπτόμενο:

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού αρ. πρωτ. 31218/30-10-2020

Διευκρινιστικές απαντήσεις ενδιαφερομένων συνοπτικού διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 31218/30-10-2020 (02-11-2020)

Διευκρινιστικές απαντήσεις ενδιαφερομένων συνοπτικού διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 31218/30-10-2020 (05-11-2020)

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ