ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Συνοπτικός Διαγωνισμός παροχής Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 26911/24-09-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 24 Σεπτεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 5 Οκτωβρίου 2020

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών αλληλούχισης δειγμάτων DNA και μερικής βιοπληροφορικής ανάλυσης δεδομένων», προϋπολογισμού #24.193,55#€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους #5.806,45#€ ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ #30.000,00#€.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βιολογικός έλεγχος παθογόνων σε εκκολαπτήρια ιχθύων με χρήση βακτηριοφάγων»με Κωδικό MIS: 5010932 και Κωδ. ΕΛΚΕ: 301.0932και Επιστ. Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Εμμανουήλ Φλεμετάκη,στο ΕΠ «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020», Μέτρο 3.2.1, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

 Επισυναπτόμενο:

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού αρ. πρωτ. 26911/24-09-2020

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ