ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων με αρ. πρωτ. 26163/14-09-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 14 Σεπτεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 24 Σεπτεμβρίου 2020

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Χημικών, Aναλωσίμων Εργαστηρίου, Αναλωσίμων για Προσδιορισμό Κλασμάτων NDF- ADF Iνωδών και Aναλωσίμων για Xρωματογράφο GC-MS», συνολικού προϋπολογισμού 12.685,20€.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Κτηνοτροφικά Συστήματα για λιγότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίων και μεγαλύτερα αποθέματα άνθρακα στο έδαφος σε Ευρωπαϊκές και μεσογειακές αγροτικές περιοχές (LIFE/15CCM/IT/000039)» με κωδικό έργου 08.0065 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Γ. Ζέρβα, Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το  οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 Επισυναπτόμενο:

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού αρ. πρωτ. 26163/14-09-2020

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ