ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Κάτω των Ορίων Προμήθειας Επιστημονικού Οργάνου Collision Reaction Cell ICP-MS με αρ. πρωτ. 4037/28-01-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 28 Ιανουαρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 15 Φεβρουαρίου 2021

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού έως του ποσού των #115.000,00#€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «FoodOmicsGR Ενδελεχής Χαρακτηρισμός Τροφίμων Προμήθεια Οργάνων και εξοπλισμού» της Πράξης με τίτλο «Foodomics GR – Ενδελεχής Χαρακτηρισμός Τροφίμων» με Κωδικό ΟΠΣ/MIS: 502905 και Κωδικό ΕΛΚΕ: 104.0002, το οποίο ανήκει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», που χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, µε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τη Δευτέρα 15/02/2021 και ώρα 14:00.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) µηνών από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισμό, που ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας συνολικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των ειδών για τα οποία θα υποβληθεί προσφορά. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον µήνα µετά τον χρόνο λήξης ισχύος της προσφοράς.

Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στα κατάλληλα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.elke.aua.gr και µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (αρ. συστήµατος 105684).

Επισυναπτόμενο:

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού αρ. πρωτ. 4037/28-01-2021

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης – ΤΕΥΔ

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης 4037/28-01-2021

 

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ