ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων με αρ. πρωτ. 21277/10-07-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Ιουλίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 21 Ιουλίου 2020

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων συλλογής και επεξεργασίας αίματος και γάλακτος, για μοριακές δοκιμές και κυτταροκαλλιέργειες και διαγνωστικών kit ανοσοενζυμικής μεθόδου ELISA εξειδικευμένα για την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι της προϊούσας πνευμονίας στα πρόβατα», προϋπολογισμού 29.455,47€, πλέον ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ολοκληρωμένη προσέγγιση κατά της προϊούσας πνευμονίας των προβάτων για τη διατήρηση και τη βιωσιμότητα των εκτροφών καθαρόαιμων προβάτων της φυλής Χίου. Εφαρμογή συστημάτων έγκαιρης ανίχνευσης του νοσήματος και δημιουργία ζώων αναπαραγωγής απαλλαγμένων από ρετροϊούς» με Κωδικό ΕΛΚΕ 353.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Αθανάσιο Γελασάκη, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Αριθμός Έργου: HFRI-FM17-1083).

Επισυναπτόμενο:

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού αρ. πρωτ. 21277/10-07-2020

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ