ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισμού με αρ. πρωτ. 16224/27-05-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 27 Μαΐου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 9 Ιουνίου 2020

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια φασματοφωτόμετρου  ατομικής απορρόφησης – Πλήρες σύστημα φασματοφωτόμετρου ατομικής απορρόφησης, κατάλληλο για ανάλυση θρεπτικών στοιχείων και ιχνοστοιχείων με την τεχνική της φλόγας», συνολικού προϋπολογισμού #35.000,00#€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «VEGADAPT: Βελτίωση της προσαρμοστικότητας μεσογειακών λαχανοκομικών καλλιεργειών σε συνθήκες πολλαπλής καταπόνησης οφειλόμενης στην κλιματική αλλαγή» με Κωδικό ΕΛΚΕ: 141.0001 και Κωδικό Prima2018-11 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Σάββα, Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το έργο χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο πλαίσιο του προγράμματος PRIMA μια πρωτοβουλία του άρθρου 185 και συγχρηματοδοτείται από τον HORIZON 2020, το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία.

Επισυναπτόμενο:

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού αρ. πρωτ. 16224/27-05-2020

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ