ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων με αρ. πρωτ. 16213/27-05-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 27 Μαΐου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 9 Ιουνίου 2020

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ – Αντιδραστήρια Μοριακής Βιολογίας για την απομόνωση και πολλαπλασιασμό DNA, Ένζυμα περιορισμού (Περιοριστικές ενδονουκλεάσες), Πιπέττες και ρύγχη, Χημικά και Εργαστηριακά Είδη», συνολικού προϋπολογισμού #25.172,00#€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου «Έλεγχος αυθεντικότητας και νοθείας αλιευμάτων σε είδη των οικογενειών Sparidae και Serranidae της ελληνικής αγοράς με μοριακή ταυτοποίηση» της Πράξης «Έλεγχος αυθεντικότητας και νοθείας αλιευμάτων της ελληνικής αγοράς με μοριακή ταυτοποίηση» με κωδικό MIS: 5033599, Κωδικό ΕΛΚΕ 331.3599 και Επιστημ. Υπεύθυνο την κα Ελένη Μήλιου, Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,  το  οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020», Μέτρο 3.1.1, του άξονα προτεραιότητας «1», της Πράξης «Καινοτομία στην Αλιεία»  και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και εθνικούς πόρους.

Επισυναπτόμενο:

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού αρ. πρωτ. 16213/27-05-2020

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ