ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων Αέριου Χρωματογράφου GC (αρ. πρωτ. 9847/06-03-2020)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 6 Μαρτίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 17 Μαρτίου 2020

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την προμήθεια  «Προμήθεια αναλωσίμων Αέριου Χρωματογράφου GC», προϋπολογισμού 9.677,42€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 2.322,58€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 12.000,00€

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ανάδειξη-Αξιολόγηση-Αξιοποίηση Ελληνικών ποικιλιών αμπέλου – HELLΕΝOINOS – Τ1ΕΔΚ-03719» με κωδ. MIS: 5030738 και Κωδ. ΕΛΚΕ: 252.0738 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Κοτσερίδη Γεώργιο, Αν. Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το  οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους, μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Επισυναπτόμενο:

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού αρ. πρωτ. 9847/06-03-2020

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ