ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Εργαστηριακών Αναλωσίμων (αρ. πρωτ. 5273/04-02-2020)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 4 Φεβρουαρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 14 Φεβρουαρίου 2020

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων», προϋπολογισμού #34.981,77# πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους #8.395,63#€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. #43.377,40#€.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Integration of experimental investigation and computational modeling to decipher dormancy related stochastic phenomena in Listeria monocytogenes – Ενσωμάτωση της πειραματικής έρευνας και της υπολογιστικής μοντελοποίησης για την αποκρυπτογράφηση των στοχαστικών φαινομένων που σχετίζονται με την αδράνεια της Listeria monocytogenesLAVA» με Κωδ. Έργου: 1788 και Κωδ. ΕΛΚΕ 304.0001 και επιστημονικά υπεύθυνο την κα Άρτεμις Γιαννακοπούλου, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, το  οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» με χρηματοδότηση από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), με αρ. Σύμβασης Έργου [1788].

Επισυναπτόμενο:

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού αρ. πρωτ. 5273/04-02-2020

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ