ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων (αρ. πρωτ. 33604/27-11-2019)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 27 Νοεμβρίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 9 Δεκεμβρίου 2019

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «Εργαστηριακών Αναλωσίμων για Μοριακές Δοκιμές και Κυτταροκαλλιέργειες»προϋπολογισμού #21.399,35#€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους #5.135,84#€ , ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. #26.535,19#€.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εργαλεία Διάγνωσης της νόσου των χοίρων στο πεδίο – Swine Diseases Field Diagnostics Toolbox – Swinostics» με κωδικό έργου 08.0084 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Μπόση Ιωάννη, καθηγητή του Τμήματος  Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το  οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του SFS-13-2017, του επιχειρησιακού προγράμματος «Horizon 2020», του άξονα προτεραιότητας «SUSTAINABLE FOOD SECURITY», της πράξης «RESILIENT AND RESOURCE-EFFICIENT VALUE CHAINS »  το  οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Horizon με GA No 771649 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επισυναπτόμενο:

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού αρ. πρωτ. 33604/27-11-2019

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ