ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισμού (αρ. πρωτ. 32181/18-11-2019)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 18 Νοεμβρίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 29 Νοεμβρίου 2019

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «Συσκευής Αυτόματης Συμπύκνωσης υπό Κενό, χωρητικότητας κατ’ ελάχιστον 15 λίτρα», προϋπολογισμού 33.300,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 7.992,00€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 41.292,00€.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Εθνική Συμμετοχή Life CLimatree» με κωδικό έργου 62.0355 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Σέρκο Χαρουτουνιάν, καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Ζωική Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της χρηματοδότησης της εθνικής συμμετοχής σε έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και ειδικότερα το έργο 2006ΣΕ01330025 της ΣΑΕ 013/3.

Επισυναπτόμενο:

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού αρ. πρωτ. 32181/18-11-2019

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ