ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Εργαστηριακών Αναλωσίμων (αρ. πρωτ. 15948/29-05-2019)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 29 Μαΐου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 10 Ιουνίου 2019

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων Χημικών, Αναλωσίμων Αέριου Χρωματογράφου, Ειδών Προστασίας, Ανταλλακτικών Κτηνιατρικής-Πειραματικής Μονάδας και Ειδών Συσκευασίας», προϋπολογισμού 7.758,06, πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 1.861,94, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 9.620,00 €.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «LIFE ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΗ: ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΞΕΝΟΔΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ/Food for Feed: An Innovative Process for Transforming Hotel’s Food Wastes Into Animal Feed (Food4Feed),» με κωδικό έργου LIFE15ENN/GR/OOO257 και Κωδικό ΕΛΚΕ 08.0064 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Ζέρβα, Ομότιμο καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,  το  οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επισυναπτόμενο:

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού αρ. πρωτ. 15948/29-05-2019

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ