ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Εργαστηριακών Αναλωσίμων (αρ. πρωτ. 15672/27-05-2019)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 27 Μαΐου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 6 Ιουνίου 2019

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την προμήθεια  «Εργαστηριακών Αναλωσίμων» προϋπολογισμού 15.322,58€, πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 3.677,42€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19.000,00€.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εφαρμογή ολοκληρωμένων και καινοτόμων στρατηγικών γεωργίας ακριβείας για τη μείωση της παρουσίας ωχρατοξινών στα σταφύλια, σταφίδες και κρασί-OchraVine Control» με κωδικό έργου 778219 — OchraVine Control-H2020-MSCA-RISE-2017 και κωδικό ΕΛΚΕ 08.0200 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Δημήτρη Τσιτσιγιάννη Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,  το  οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επισυναπτόμενο:

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού αρ. πρωτ. 15672/27-05-2019

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ