ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισμού (αρ. πρωτ. 14395/21-05-2019)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 21 Μαΐου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 3 Ιουνίου 2019

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την προμήθεια «Προμήθεια εργαστηριακού (κλίβανος ξήρανσης και θερμικών κατεργασιών) και λοιπού εξοπλισμού (καταψύκτες – ψυγειοκαταψύκτες) του Εργαστηρίου Κηπευτικών Καλλιεργειών του ΓΠΑ», προϋπολογισμού #5.500,00#€ απαλλασσόμενου ΦΠΑ, βάσει της Π. 2869/2389/πολ. 137/4.5/1987 (ΦΕΚ 236/12.5.87 ι.Β).

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «TOMRES:  Μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αύξηση της αντοχής των φυτών σε συνθήκες πολλαπλής και συνδυασμένης καταπόνησης χρησιμοποιώντας την τομάτα ως πρότυπο» με κωδικό έργου 08.0073 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Σάββα, Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το  οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του HORIZON 2020, και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, European Commission – Research and Innovation action (Αριθμός πρότασης 727929-2).

Επισυναπτόμενο:

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού αρ. πρωτ. 14395/21-05-2019

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ