ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσίας (αρ. πρωτ. 17136/27-11-2018)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 27 Νοεμβρίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 10 Δεκεμβρίου 2018

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή «Εξειδικευμένων υπηρεσιών παροχής εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για την μελέτη τοπικής μικροχλωρίδας σταφυλιών και της συμβολής της στην ανταγωνιστικότητα συγκεκριμένων οινικών ποικιλιών» για τις ανάγκες του έργου «Ανάπτυξη ταυτότητας στη παραγωγή, το έδαφος και την περιοχή – Developing Identity ON Yield, SOil and Site” and acronym “DIONYSOS” με Κωδικό MIS: 5016090 και Κωδικό ΕΛΚΕ: 960001, συνολικού προϋπολογισμού #17.000,00#€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Ανάπτυξη ταυτότητας στην παραγωγή, το έδαφος και την περιοχή – Developing Identity ON Yield, SOil and Site” and acronym “DIONYSOS” (Κωδικός MIS: 5016090), που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 (από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ποσοστό 85% και από εθνικούς πόρους σε ποσοστό 15%) και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Kοτσερίδη Γεώργιο (Αναπλ. Καθηγητή Οινολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ).

Επισυναπτόμενο:

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού αρ. πρωτ. 17136/27-11-2018

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ