ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισμού (αρ. πρωτ. 11484/17-07-2018)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 17 Ιουλίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 30 Ιουλίου 2018

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την προμήθεια «Ενός (1) Συστήματος Αέριου Χρωματογράφου», προϋπολογισμού 28.225,80€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 6.774,20€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 35.000,00€.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Εθνική συμμετοχή BRIGIT» με κωδικό έργου 62.0292 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Απόστολο Κουτίνα, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,  το οποίο αποτελεί μέρος της χρηματοδότησης της ΓΓΕΤ στα έργα για τα έτη 2016-2017, η οποία θα καταβληθεί από τις πιστώσεις του έργου 2006ΣΕ01330025 της ΣΑΕ013/3.

Επισυναπτόμενο:

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού αρ. πρωτ. 11484/17-07-2018

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ