ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσίας (αρ. πρωτ. 1152/29-01-2018)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 29 Ιανουαρίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 13 Φεβρουαρίου 2018

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή «Εξειδικευμένων υπηρεσιών παροχής εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης» για τις ανάγκες του έργου «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του αγροδιατροφικού κλάδου μέσω υλοποίησης διακρατικών συνεργατικών σχηματισμών – FOCUS», προϋπολογισμού #36.290,32#€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους #8.709,68#€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  #45.000,00#€.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του αγροδιατροφικού κλάδου μέσω υλοποίησης διακρατικών συνεργατικών σχηματισμών, με ακρωνύμιο FOCUS » με κωδικό έργου 93.0001 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Μπιλάλη, Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης της Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το  οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «INTERREG BALKAN-MED 2014-2020», του άξονα προτεραιότητας 1 «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) και Εθνικούς Πόρους.

Επισυναπτόμενο:

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού αρ. πρωτ. 1152/29-01-2018

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ