ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσίας (αρ. πρωτ. 1812/12-02-2018)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 12 Φεβρουαρίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 26 Φεβρουαρίου 2018

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας με αντικείμενο την «Εγκατάσταση πειραματικού αγρού γιατρόφας (Jatropha curcas L.) στην Πελοπόννησο και διερεύνηση της δυνατότητας καλλιέργειάς της στην περιοχή», προϋπολογισμού 59.677,42€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 14.322,58 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 74.000,00€.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΕΕ EUROPEAID/128320/C/ACT/MULTI «ΑΞIOΛOΓHΣH TOY ENEPΓEIAKOY ΦYTOY JATROPHA CURCAS ΩΣ MEΣO ΓIA THN ΠPOΩΘHΣH THΣ  ANANEΩΣIMHΣ KAI AEIΦOPOY ENEPΓEIAΣ ΣTHN ΠEPIOXH THΣ MEΣOΓEIOY  (JatroMed)» (Κωδ. ΕΛΚΕ 620278) και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Κων/νο Σερέλη, Eπίκ. Καθηγητή του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επισυναπτόμενο:

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού αρ. πρωτ. 1812/12-02-2018

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ