ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (αρ. πρωτ. 12939/22-12-2017)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 22 Δεκεμβρίου 2017
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 16 Ιανουαρίου 2018

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την «Προμήθεια Αναλωσίμων: Τμήμα Α΄: Εβδομήντα (70) λίτρα εγκεκριμένου σκευάσματος εντομοκτόνου με δραστική́ ουσία lamdacyhalothrin 10% CS, μορφής εναιωρήματος μικροκαψυλίων, Τμήμα Β΄: Εκατόν Εξήντα (160) λίτρα εγκεκριμένου σκευάσματος εντομοκτόνου με δραστική́ ουσία spinosad 480 SC μορφής εναιωρήματος συμπυκνωμένου, Τμήμα Γ΄: Μέσα ατομικής προστασίας ψεκαστή» προϋπολογισμού 58.911,29 πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 14.138,71 , ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  73.050,00 €.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Πειραματική ανάπτυξη και εφαρμογή οικο-καινοτόμου ερευνητικού προγράμματος για την προστασία οικοτόπων κοινοτικής σημασίας από ορθόπτερα και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην Προστατευόμενη Περιοχή NATURA GR4110002» με Κωδικό ΕΛΚΕ 330243 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Παπαδούλη, Καθηγητή του Εργαστηρίου Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το  οποίο που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Β. Αιγαίου και τον Δήμο Αγίου Ευστρατίου.

Επισυναπτόμενο:

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού αρ. πρωτ. 12939/22-12-2017

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ