ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός Προμήθειας Η/Υ και περιφερειακών Η/Υ, φωτοτυπικά και παρεμφερή μηχανήματα και οπτικοακουστικά μέσα (αρ. πρωτ. 11967/24-07-2018)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 24 Ιουλίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 10 Σεπτεμβρίου 2018

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού έως του ποσού των #87.478,53#€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) για την Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών Η/Υ, φωτοτυπικά και παρεμφερή μηχανήματα και οπτικοακουστικά μέσα.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ ΓΠΑ για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός των  Ακαδημαϊκών Υποδομών του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», με κωδικό έργου ΣΑΕ 2017ΣΕ14600034, με MIS χωροταξικό 09 52, κωδικό ΕΛΚΕ 95.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο τον κ. Στ. Ζωγραφάκη, Αναπλ. Καθηγητή, το οποίο χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, µε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Δευτέρα 10/09/2018 και ώρα 14:00.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) µηνών από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισμό, που ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας συνολικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των ειδών για τα οποία θα υποβληθεί προσφορά. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον µήνα µετά τον χρόνο λήξης ισχύος της προσφοράς.

Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στα κατάλληλα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.elke.aua.gr και µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (αρ. συστήµατος 62456).

Κωδικολόγιο Ειδών (CPV): 30200000-1, 30232110-8, 32300000-6, 38650000-6

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού αρ. πρωτ. 11967/24-07-2018

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ