ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός Προμήθειας ενός (1) Συστήματος Ημιπιλοτικού Βιοαντιδραστήρα για πραγματοποίηση μικροβιακών ζυμώσεων (αρ. πρωτ. 18357/06-12-2018)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 6 Δεκεμβρίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 16 Ιανουαρίου 2019

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού έως του ποσού των #110.000,00#€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση παραπροϊόντων βιομηχανίας τροφίμων για παραγωγή βιογενούς βιοαποικοδομήσιμης, ενεργούς συσκευασίας τροφίμων  – ΒΙΟΣΤΡΟΦΗ» με Κωδικό MIS: 5032796 και Κωδικό ΕΛΚΕ: 276.2796 και στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ  που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-02735.

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την Τετάρτη 16/01/2019 και ώρα 14:00.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους ενδιαφερόµενους για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού.

Κωδικολόγιο Ειδών (CPV)38000000-5

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, που ορίζεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (εκτός ΦΠΑ), με ανάλογη στρογγυλοποίηση. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον µήνα µετά τον χρόνο λήξης ισχύος της προσφοράς.

Παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρη πρόσβαση στα κατάλληλα τεύχη του διαγωνισµού στην ιστοσελίδα www.elke.aua.gr και µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (αρ. συστήµατος 67915).

Διακήρυξη Διαγωνισμού αρ. πρωτ. 18357/06-12-2018

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ