ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός Προμήθειας Επιστημονικών Οργάνων (αρ. πρωτ. 10358/28-06-2018)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 28 Ιουνίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 3 Αυγούστου 2018

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού έως του ποσού των #37.890,00#€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ ΓΠΑ για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός των  Ακαδημαϊκών Υποδομών του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», με κωδικό έργου ΣΑΕ 2017ΣΕ14600034, με MIS χωροταξικό 09 52 και κωδικό ΕΛΚΕ 95.0001, το οποίο χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ).

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την Παρασκευή 03/08/2018 και ώρα 14:00.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους ενδιαφερόµενους για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού.

Κωδικολόγιο Ειδών (CPV)42990000-2

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, που ορίζεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (εκτός ΦΠΑ), με ανάλογη στρογγυλοποίηση. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον µήνα µετά τον χρόνο λήξης ισχύος της προσφοράς.

Παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρη πρόσβαση στα κατάλληλα τεύχη του διαγωνισµού στην ιστοσελίδα www.elke.aua.gr και µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (αρ. συστήµατος 61125).

Διακήρυξη Διαγωνισμού αρ. πρωτ. 10358/28-06-2018

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ