ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση θερμοκηπίου

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 27 Ιουλίου 2017
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 1 Σεπτεμβρίου 2017

Τίτλος Έργου

TOMRES: Μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αύξηση της ανοχής των φυτών σε πολλαπλή και συνδυασμένη καταπόνηση χρησιμοποιώντας την τομάτα ως πρότυπο

Αντικείμενο Διαγωνισμού

Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση θερμοκηπίου του Εργαστηρίου Κηπευτικών Καλλιεργειών του ΓΠΑ

Αναθέτουσα Αρχή Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΓΠΑ)
Προϋπολογισμός 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ
Διαδικασία Ανάθεσης Συνοπτικός Διαγωνισμός
Κριτήριο Ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής)
Ημερομηνία Διενέργειας Δευτέρα, 04/09/2017 και ώρα 12:00 μμ
Κωδικός Έργου 08.0073
Πρωτόκολλο διαγωνισμού 7573/27-07-2017

 

Δείτε αναλυτικά το τεύχος της διακήρυξης συνημμένο.

Συννημένα: Τεύχος διακήρυξης

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ