ΝΕΑ ΕΛΚΕ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 6 Οκτωβρίου 2021

Σας ενημερώνουμε ότι παρελήφθησαν από τον ΕΛΚΕ ΓΠΑ τα παρακάτω τιμολόγια.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ
SPEEDEX ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ TAXYΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΞΙΑ: 9,99 €

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ACS  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΞΙΑ: 13,37€

Οι παραλήπτες των τιμολογίων είναι άγνωστοι.

Παρακαλούμε όποιον αφορούν τα σχετικά τιμολόγια όπως τα παραλάβει από τον Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ προκειμένου να συμπληρώσει τα απαιτούμενα έντυπα και να τα καταθέσει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Εκ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ