ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Τροποποίηση Νόμου 4485/2017 αναφορικά με τις μετακινήσεις

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 13 Μαΐου 2019

Σας ενημερώνουμε ότι με το άρθρο 72 παρ. 6 του νόμου 4610/2019 τροποποιούνται άρθρα του Ν. 4485/2017 μεταξύ των οποίων και το άρθρο 65 που αφορά στις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο έργων και προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ.

Συγκεκριμένα, προστέθηκε παράγραφος 3 στο άρθρο 65 του ν. 4485/2017, η οποία έχει ως εξής:

«3. Οι δαπάνες μετακίνησης των παρ. 1 και 2 καταβάλλονται στον μετακινούμενο μετά την ολοκλήρωση της μετακίνησης, με μόνη προϋπόθεση την υποβολή στην Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. των σχετικών παραστατικών που την αποδεικνύουν, όπου αυτά προβλέπονται. Η έκδοση των σχετικών παραστατικών πραγματοποιείται στα στοιχεία του μετακινούμενου».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της εν λόγω διάταξης,

«…οι δαπάνες μετακίνησης (δαπάνες ταξιδιού, δαπάνες διαμονής, ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση και χιλιομετρική αποζημίωση) που πραγματοποιούνται από τους Ε.Λ.Κ.Ε. στο πλαίσιο των έργων/ προγραμμάτων καταβάλλονται στον μετακινούμενο μετά την ολοκλήρωση της μετακίνησης, με μόνη προϋπόθεση την υποβολή στην Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. των παραστατικών που την αποδεικνύουν. Με άλλα λόγια, πλέον ο επιστημονικός υπεύθυνος ή το μέλος της ομάδας έργου θα μπορεί, μετά την έγκριση του προϋπολογισμού του έργου να πραγματοποιεί τις σχετικές δαπάνες χωρίς κάποια άλλη περαιτέρω έγκριση των οικείων δαπανών από άλλο όργανο (π.χ. Επιτροπή Ερευνών, Αντιπρύτανη, κλπ.). Και τούτο, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δαπάνες δεν υπερβαίνουν την σχετική κατηγορία δαπανών στον εγκριθέντα προϋπολογισμό. Στη συνέχεια, θα προσκομίζονται τα σχετικά δικαιολογητικά στην Μ.Ο.Δ.Υ. προκειμένου εκ των υστέρων να καταβληθούν τα αντίστοιχα ποσά. Επίσης, προβλέπεται ότι τα παραστατικά της μετακίνησης εκδίδονται στο όνομα του μετακινούμενου. Η εν λόγω ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη σε συνέχεια σχετικών αποφάσεων και συστάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ. μεταξύ άλλων, Ελ Συν. Πράξεις 26/2012, 31/2012, 290/2014 και 47/2015 Κλιμ. Τμ. Ι)….»

Επομένως και σύμφωνα με το συνολικό θεσμικό πλαίσιο για τις μετακινήσεις, όπως διαμορφώθηκε, ισχύουν τα παρακάτω:

  • Για την πραγματοποίηση της μετακίνησης πλέον δεν απαιτείται απόδειξη προηγούμενης έρευνας αγοράς (π.χ. τεκμηρίωση της αναζήτησης πλέον συμφέρουσας οικονομικής προσφοράς για ένα αεροπορικό ταξίδι) ούτε προηγούμενη έγκριση της δαπάνης μετακίνησης από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης.
  • Οι δαπάνες μετακίνησης μπορούν να πραγματοποιούνται κατευθείαν από τον μετακινούμενο (επιστημονικό υπεύθυνο ή μέλος της ομάδας έργου) και εκ των υστέρων να αποδίδονται σε αυτόν τα αντίστοιχα ποσά με την προσκόμιση από τον ίδιο στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ των σχετικών παραστατικών μετακίνησης (αποδείξεις ξενοδοχείου, κλπ.).
  • Τα εν λόγω παραστατικά θα πρέπει να εκδίδονται στο όνομα του μετακινούμενου (και όχι του ΕΛΚΕ ΓΠΑ) και θα πρέπει να προσκομίζονται από τον μετακινούμενο (επιστημονικό υπεύθυνο ή μέλος της ομάδας έργου) στον ΕΛΚΕ μετά την ολοκλήρωση της μετακίνησης.

Αναλυτικότερα:

Για τα έργα που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 4336/2015 (όσα χρηματοδοτούνται από ιδιωτικά κονδύλια, ίδιους πόρους, διεθνείς οργανισμούς και αποκλειστικά από την Ε.Ε.) 

Προϋποθέσεις νομιμότητας και επιλεξιμότητας δαπανών μετακίνησης:

  • Η μετακίνηση να είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου.
  • Να υπάρχει διαθέσιμο και ήδη εγκεκριμένο ποσό στην κατηγορία δαπάνης 64.01 του έργου.
  • Να εμπίπτει στα σχετικά αναφερόμενα όρια του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ.
  • Να έχει εκδοθεί άδεια μετακίνησης του μετακινούμενου από το αρμόδιο όργανο της Διοίκησης (μέλη ΔΕΠ, υπάλληλοι Ιδρύματος) ή εντολή μετακίνησης από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο προς το μετακινούμενο (εξωτερικοί συνεργάτες).

Δεν είναι πλέον υποχρεωτική η συμπλήρωση του Εντύπου 18 περί μετακινήσεων πριν τη διεξαγωγή της μετακίνησης. Τα σχετικά παραστατικά δαπάνης (δαπάνες ταξιδιού, δαπάνες διαμονής, ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση και χιλιομετρική αποζημίωση) εκδίδονται στο όνομα του μετακινούμενου και όχι του ΕΛΚΕ και κατατίθενται στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ με το Έντυπο 10,  αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μετακίνησης.

Για τα έργα που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 4336/2015 (όσα συγχρηματοδοτούνται από το εθνικό ΠΔΕ, π.χ. ΕΣΠΑ, ΕΛΙΔΕΚ, INTERREG κλπ) 

Προϋποθέσεις νομιμότητας και επιλεξιμότητας δαπανών μετακίνησης:

–  Η μετακίνηση να είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου.

–  Να υπάρχει διαθέσιμο εγκεκριμένο ποσό στην κατηγορία δαπάνης 64.01 του έργου.

–  Να έχει εκδοθεί  άδεια μετακίνησης του μετακινούμενου από το αρμόδιο όργανο της Διοίκησης (μέλη ΔΕΠ, υπάλληλοι Ιδρύματος) ή εντολή μετακίνησης από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο προς το μετακινούμενο (εξωτερικοί συνεργάτες).

–  Να υπάρχει έγκριση μετακίνησης από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.

Για την έγκριση μετακίνησης οι Ε.Υ. πρέπει να συμπληρώνουν το νέο απλοποιημένο Έντυπο 40 περί «μετακινήσεων σε συγχρηματοδοτούμενα έργα» και να το καταθέτουν στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την πραγματοποίηση της μετακίνησής τους. Τα σχετικά παραστατικά δαπάνης (δαπάνες ταξιδιού, δαπάνες διαμονής, ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση και χιλιομετρική αποζημίωση) εκδίδονται στο όνομα του μετακινούμενου και όχι του ΕΛΚΕ και κατατίθενται στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ με το Έντυπο 10, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μετακίνησης.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ