ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Τροποποίηση Νόμου 4485/2017 και αλλαγές στις διαδικασίες διαχείρισης έργων

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 31 Μαΐου 2019

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 12662/13.05.2019) σχετικά με τις τροποποιήσεις που επέφερε η ψήφιση του Ν. 4610/2019 σε άρθρα του Ν. 4485/2017, αναφορικά με τη διαχείριση των έργων και τις διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται από τους ΕΛΚΕ, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στο σύνολο των πιστώσεων συγκεκριμένης κατηγορίας δαπάνης του ετήσιου προϋπολογισμού του έργου

Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ. 8α του Ν. 4610/2019:

….. Ως απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ορίζεται η διοικητική πράξη με την οποία βεβαιώνεται η ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έργου/ προγράμματος ανά έτος και δεσμεύεται το σύνολο αυτών. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δύναται να αφορά είτε το σύνολο των πιστώσεων του έργου ανά έτος, συνοδευόμενη από κατάσταση κατανομής τους ανά κατηγορία δαπάνης, είτε το σύνολο των πιστώσεων συγκεκριμένης κατηγορίας δαπάνης του προϋπολογισμού του έργου/ προγράμματος ανά έτος….

Επομένως, δεν απαιτείται πλέον η υποβολή από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο αιτήματος για Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για κάθε μεμονωμένη δαπάνη.

…..Για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ακολουθείται η εξής διαδικασία: Ο Π.Ο.Υ. της Μ.Ο.Δ.Υ του Ε.Λ.Κ.Ε. καταρτίζει σχέδιο απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, στο οποίο βεβαιώνει δια της υπογραφής του ότι το σύνολο των πιστώσεων, των οποίων η δέσμευση ζητείται, και η κατανομή αυτών ανά κατηγορία δαπάνης, ή αντίστοιχα το σύνολο των πιστώσεων ανά κατηγορία δαπάνης, είναι σύμφωνη με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου για το τρέχον οικονομικό έτος, και αποστέλλει αυτήν προς υπογραφή στον Πρόεδρο της Επιτροπής. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης καταχωρείται στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΛΚΕ με μοναδικό αύξοντα αριθμό και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»……

Η διαδικασία της κατά έτος δέσμευσης του προϋπολογισμού σε κάθε κατηγορία δαπάνης πραγματοποιείται πλέον με εσωτερική διαδικασία του ΕΛΚΕ μετά την υποβολή από τους Επιστημονικούς Υπευθύνους των ετήσιων προϋπολογισμών των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή των προϋπολογισμών των νέων έργων (Έντυπα 2).

Επισημαίνεται ωστόσο ότι:

«….  πραγματοποίηση οιασδήποτε δαπάνης εις βάρος του προϋπολογισμού του έργου πριν την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ή καθ’ υπέρβαση αυτής είναι μη νόμιμη…..»

Επομένως, θα πρέπει οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι να παρακολουθούν τα διαθέσιμα υπόλοιπα σε κάθε κατηγορία δαπάνης και να βεβαιώνονται για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να προηγείται της δαπάνης αίτημα τροποποίησης των ετήσιων προϋπολογισμών (Έντυπα 3).

Υποχρέωση Ε.Υ. για υποβολή αιτήματος πληρωμής δαπανών του έργου

Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ. 5α του Ν. 4610/2019, η παρ. 3 του άρθρου 56 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, για την πληρωμή δαπανών του έργου/προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν δαπανών που αφορούν τον ίδιο, υποβάλλει στη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. αίτημα πληρωμής που συνοδεύεται με τα απαιτούμενα κάθε φορά δικαιολογητικά για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την πληρωμή των σχετικών δαπανών».

Ως εκ τούτου, παύει πλέον να ισχύει η υποχρέωση σχετικά με την αναγκαιότητα ορισμού Αναπληρωτή Επιστημονικού Υπευθύνου για την υπογραφή αιτημάτων –εντύπων των οποίων οι δαπάνες αφορούν στο πρόσωπο του Επιστημονικού Υπεύθυνου του έργου. Η έννοια του Αναπληρωτή Επιστημονικού Υπευθύνου εξακολουθεί να υφίσταται με τη γενικότερη σημασία της και ενεργοποιείται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (π.χ. παρατεταμένη απουσία του Ε.Υ. και κατόπιν έγκρισης της Ε.Ε.Δ.)

Σε εφαρμογή των παραπάνω η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ προχώρησε:

α) στην έκδοση 2.500 περίπου Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης που αντιστοιχούν στις επιμέρους κατηγορίες δαπανών όλων των εν ενεργεία έργων που διαχειρίζεται και στην ανάρτησή τους στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

β) στην αναμόρφωση και αντικατάσταση στην ιστοσελίδα του των απαιτούμενων εντύπων που πρέπει να κατατίθενται από τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους ως εξής:

Έντυπο 17: ΑΙΤΗΜΑ για ΕΚΔΟΣΗ Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής (μόνο για χορήγηση προκαταβολής).

Έντυπο 18: ΑΙΤΗΜΑ για ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (μόνο για προμήθειες στο πλαίσιο απευθείας ανάθεσης 0-20.000 €).

Έντυπο 19: ΑΙΤΗΜΑ για ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & έγκριση σύναψης σύμβασης/ιδιωτικού συμφωνητικού (για δημοσίευση προσκλήσεων φυσικών προσώπων και για έγκριση συμβάσεων χωρίς πρόσκληση).

Παρακαλείστε να κάνετε χρήση των ως άνω Εντύπων χρησιμοποιώντας τις φόρμες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ καθώς -για λόγους εγκυρότητας- πρέπει να φέρουν την πιστοποίηση που ισχύει κάθε φορά και όχι προγενέστερη. Σε ό,τι αφορά στην αλλαγή των διατάξεων περί μετακινήσεων σας παραπέμπουμε σε προγενέστερη ανακοίνωσή μας με θέμα «Τροποποίηση Νόμου 4485/2017 αναφορικά με τις μετακινήσεις» που αναρτήθηκε στις 13.05.2019.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ