ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Τροποποίηση προϋπολογισμών έργων

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 5 Φεβρουαρίου 2018

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως, σε εφαρμογή της παρ. 19 του άρθρου 60 του Ν.4485.2017, «ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός κάθε έργου/προγράμματος δύναται να αναμορφωθεί με αιτιολογημένο αίτημα του Επιστημονικά Υπεύθυνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής μετά από θετική εισήγηση του ΠΟΥ. Για την υλοποίηση της παραπάνω διαδικασίας ο Επιστημονικός Υπεύθυνος υποβάλει προς έγκριση από την Επιτροπή αίτημα αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του έργου, κάνοντας χρήση του κατάλληλου εντύπου όπως αυτό προβλέπεται από τον Οδηγό Χρηματοδότησης του οικείου ΕΛΚΕ».

Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως η υποβολή του Εντύπου 3 συνοδεύεται από σαφή αιτιολόγηση της αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του έργου. Το Έντυπο 3 υποβάλλεται προς έλεγχο στον Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Ε.Λ.Κ.Ε.,  ο οποίος εισηγείται προς την Επιτροπή Ερευνών την αποδοχή ή μη αυτού.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ