ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση “Ειδικές Δράσεις “ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ”»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 15 Νοεμβρίου 2017
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 15 Δεκεμβρίου 2017

Κύριος στόχος της δράσης είναι η δημιουργία της απαραίτητης γνωσιακής βάσης σε εστιασμένους τομείς, μέσω της ενίσχυσης της Έρευνας και της Τεχνολογίας, με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας δυναμικών κλάδων της οικονομίας και την τόνωση της παραγωγικής δραστηριότητας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 16.00 με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 16:00.

Στην πρόσκληση της δράσης περιγράφονται αναλυτικά οι δυνητικοί δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, η διαδικασία αξιολόγησής τους, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής της χρηματοδότησης, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των ερευνητικών έργων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι λοιποί όροι της Δράσης. Στη ίδια απόφαση ορίζονται η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης της Δράσης.

Για πληροφορίες στον ΕΛΚΕ-ΓΠΑ παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κο Παπαστάθη Κ. στο 4919 και στο kpapastathis@aua.gr.

Πριν την υποβολή της πρότασης να υποβληθεί στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ-ΓΠΑ το Έντυπο 1 προς έγκριση της υποβολής από την Επιτροπή Έρευνας.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=124I458I1163I646I509701&olID=777&neID=589&neTa=1_91597&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load&JScript=1

Συννημένα:  ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΣΚΕ

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ