ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Χορήγηση οριζόντιας 6μηνης παράτασης της χρονικής διάρκειας υλοποίησης για τα ενταγμένα έργα της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 19 Νοεμβρίου 2020

Σας ενημερώνουμε ότι η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ με ΑΠ 5420/17.11.2020 (ΑΔΑ: 99ΔΨ46ΜΤΛΡ-ΝΘΦ) του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα: Χορήγηση οριζόντιας παράτασης της χρονικής διάρκειας υλοποίησης για τα ενταγμένα έργα της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών

 

Συγκεκριμένα, με την ως άνω απόφαση, παρατείνεται η χρονική διάρκεια υλοποίησης για όλα τα ενταγμένα έργα που περιλαμβάνονται στην με ΑΠ ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 5069/29.10.2020 (20η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης ΑΔΑ: 6ΚΡ246ΜΤΛΡ-34Α),  αυτοδίκαια και χωρίς αίτημα των δικαιούχων και δίνεται δυνατότητα ολοκλήρωσης έως και 6 μήνες μετά την οριζόμενη σε αυτήν ημερομηνία λήξης και όχι αργότερα από την 31/12/2023.

Διευκρινίζεται ότι ουδείς δικαιούχος κωλύεται να ολοκληρώσει το έργο εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος ή σε επιπρόσθετο διάστημα βραχύτερο του πρόσθετου εξάμηνου.

 

Όσοι όμως κάνουν χρήση της ευεργετικής προθεσμίας παράτασης υποχρεούνται το αργότερο με την υποβολή αιτήματος τελικής επαλήθευσης να υποβάλουν αίτημα τροποποίησης με καταλλήλως διαμορφωμένο το τεχνικό παράρτημα των έργων τους και αντίστοιχα, αν απαιτείται με βάση την πορεία υλοποίησης των έργων τους, να παρατείνουν ανάλογα τις τυχόν εγγυητικές επιστολές προκαταβολής που έχουν καταθέσει στην ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ.

Η απόφαση αυτή δεν εφαρμόζεται α) στα έργα για τα οποία έχουν υποβληθεί τελικά αιτήματα επαλήθευσης, β) σε όσα έργα έχουν ήδη ολοκληρωθεί και γ) σε όσα έργα έχει ήδη εκδοθεί Απόφαση Ανάκλησης χρηματοδότησης.

 

Συνημμένη η σχετική απόφαση.

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ