ΝΕΑ ΕΛΚΕ

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2020 (ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 27 Φεβρουαρίου 2020

Αθήνα, 26 / 02 /2020

Αρ. Πρωτ:  8409

 

Προς: Επιστημονικούς Υπευθύνους έργων

Αναπληρωτές Επιστημονικούς Υπευθύνους

Μέλη Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης ΕΛΚΕ (τακτικά και αναπληρωματικά)

  1. Μέλη Επιτροπών διαγωνισμών  άνω των 150.000€
  1. Αξιολογητές προτάσεων

 

 

ΘΕΜΑ: Υπόχρεοι για υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης & Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων έτους 2020 (έσοδα και συμφέροντα έτους 2019 & περιουσία κατά την 31.12.2019)

 

Σας ενημερώνουμε ότι -σύμφωνα με το Ν. 3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και το Ενημερωτικό Σημείωμα των Οργάνων Ελέγχου του Ν. 3213/2003 με ημερομηνία 10.02.2020 – είναι υποχρεωτική από πλευράς ΕΛΚΕ η ηλεκτρονική καταχώριση της ενιαίας κατάστασης υπόχρεων υποβολής Δ.Κ.Π. και Δ.Ο.Σ. 2020 (ελεγχόμενη περίοδος 01.01.2019 έως 31.12.2019) έως τις 29.02.2020.

Στην κατάσταση υπόχρεων περιλαμβάνονται όσοι απέκτησαν, διατηρούσαν ή απώλεσαν την ιδιότητα που τους καθιστά υπόχρεους εντός του έτους 2019. Συγκεκριμένα και σε ό,τι εμπίπτει των αρμοδιοτήτων του ΕΛΚΕ, την ιδιότητα αυτή κατέχουν:

  • Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι έργων που ξεκίνησαν, εξελίχτηκαν ή έληξαν εντός του έτους 2019.
  • Οι Αναπληρωτές Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των ως άνω έργων.
  • Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ερευνών και από τα αναπληρωματικά όσοι συμμετείχαν σε συνεδρίες της Επιτροπής εντός του έτους 2019.
  • Τα μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης, Παραλαβής Ενστάσεων για διαγωνισμούς προμηθειών /υπηρεσιών άνω των 150.000 €.
  • Οι καθ’ ύλην υπόχρεοι υπάλληλοι του ΕΛΚΕ.
  • Όσοι συμμετείχαν σε όργανα – επιτροπές αξιολόγησης προτάσεων ως εμπειρογνώμονες.

Οι υπόχρεοι των παραπάνω περιπτώσεων θα ειδοποιηθούν με προσωποποιημένη επιστολή για τη συμπερίληψή τους στους καταλόγους. Εφόσον οι υπόχρεοι έχουν περισσότερες από μία ιδιότητες αυτές θα δηλωθούν ξεχωριστά σε διακριτές εγγραφές.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην παρούσα φάση, δεν έχουν γίνει γνωστές οι ημερομηνίες υποβολής των δηλώσεων στην εφαρμογή του «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» από τους υπόχρεους. Για οποιαδήποτε νεότερη ενημέρωση θα υπάρξει ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και ηλεκτρονικά μέσω all users.

Σημαντική υπενθύμιση (1)

  • Οι προαναφερόμενες κατηγορίες υπόχρεων που απώλεσαν την ιδιότητά τους εντός του 2018 και είχαν συμπεριληφθεί στην κατάσταση υπόχρεων έτους 2019 (ελεγχόμενη περίοδος 01.01.2018 έως 31.12.2018) σύμφωνα με τις σχετικές ειδοποιήσεις που τους είχαν αποσταλεί από τον ΕΛΚΕ, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υποχρέωση δήλωσης εξακολουθεί να υφίσταται για ένα έτος μετά την απώλεια της ιδιότητας του υπόχρεου, επομένως θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση και για το 2019.

Οι υπόχρεοι της παραπάνω περίπτωσης δεν θα ειδοποιηθούν σχετικά με προσωποποιημένη επιστολή, αλλά θα πρέπει να παρακολουθούν και να ενημερώνονται για το θέμα από τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ.

Σημαντική υπενθύμιση (2)

  • Όσοι αποκτούν την ιδιότητα για πρώτη φορά υποχρεούνται να υποβάλουν αρχικές δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης & Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων εντός 90 ημερών από την απόκτηση της ιδιότητας.

Οι υπόχρεοι της παραπάνω περίπτωσης θα ειδοποιούνται αρχικά με προσωποποιημένη επιστολή από τον ΕΛΚΕ, αλλά επιπλέον θα πρέπει να παρακολουθούν και να ενημερώνονται για το θέμα από τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ.

Το παρόν να αποσταλεί ηλεκτρονικά με την ένδειξη All Users.

 

 

                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΚΕ ΓΠΑ

                                                

                                                                                                   ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ

                                                                       ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ