ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Υπόχρεοι για υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης & Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων έτους 2021 (έσοδα και συμφέροντα έτους 2020 & περιουσία κατά την 31.12.2020)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:

Σας ενημερώνουμε ότι -σύμφωνα με το Ν. 3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και το Ενημερωτικό Σημείωμα των Οργάνων Ελέγχου του Ν. 3213/2003 με ημερομηνία 05.02.2021 – είναι υποχρεωτική από πλευράς ΕΛΚΕ η ηλεκτρονική καταχώριση της ενιαίας κατάστασης υπόχρεων υποβολής Δ.Κ.Π. και Δ.Ο.Σ. 2021 (ελεγχόμενη περίοδος 01.01.2020 έως 31.12.2020) έως τις 28.02.2021.

Στην κατάσταση υπόχρεων περιλαμβάνονται όσοι απέκτησαν, διατηρούσαν ή απώλεσαν την ιδιότητα που τους καθιστά υπόχρεους εντός του έτους 2020. Συγκεκριμένα και σε ό,τι εμπίπτει των αρμοδιοτήτων του ΕΛΚΕ, την ιδιότητα αυτή κατέχουν:

  • Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι έργων που ξεκίνησαν, εξελίχτηκαν ή έληξαν εντός του έτους 2020.
  • Οι Αναπληρωτές Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των ως άνω έργων.
  • Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
  • Τα μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης, Παραλαβής Ενστάσεων για διαγωνισμούς προμηθειών /υπηρεσιών άνω των 150.000 €.
  • Οι καθ’ ύλην υπόχρεοι υπάλληλοι του ΕΛΚΕ.
  • Όσοι συμμετείχαν σε όργανα – επιτροπές αξιολόγησης προτάσεων ως εμπειρογνώμονες.
  • Όσοι είχαν τις ως άνω ιδιότητες εντός του 2019 και έχουν λήξει.

 

Οι υπόχρεοι των παραπάνω περιπτώσεων θα ειδοποιηθούν με προσωποποιημένη επιστολή για τη συμπερίληψή τους στους καταλόγους, μέσω της εσωτερικής διοικητικής οδού του Ιδρύματος. Εφόσον οι υπόχρεοι έχουν περισσότερες από μία ιδιότητες αυτές θα δηλωθούν ξεχωριστά σε διακριτές εγγραφές.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ημερομηνίες υποβολής των δηλώσεων στην εφαρμογή του «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» για τους υπόχρεους ανακοινώνονται από την ιστοσελίδα https://www.pothen.gr/pothen-main/main/ μετά τη λήξη του διαστήματος υποβολής φορολογικών δηλώσεων εκάστου έτους.

 

Σημαντική υπενθύμιση (1)

  • Οι προαναφερόμενες κατηγορίες υπόχρεων που απώλεσαν την ιδιότητά τους εντός του 2019 και είχαν συμπεριληφθεί στην κατάσταση υπόχρεων έτους 2020 (ελεγχόμενη περίοδος 01.01.2019 έως 31.12.2019) σύμφωνα με τις σχετικές ειδοποιήσεις που τους είχαν αποσταλεί από τον ΕΛΚΕ, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υποχρέωση δήλωσης εξακολουθεί να υφίσταται για ένα έτος μετά την απώλεια της ιδιότητας του υπόχρεου, επομένως θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση και για το 2020.

 

Σημαντική υπενθύμιση (2)

  • Όσοι αποκτούν την ιδιότητα για πρώτη φορά υποχρεούνται να υποβάλουν αρχικές δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης & Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων εντός 90 ημερών από την απόκτηση της ιδιότητας. Οι υπόχρεοι της παραπάνω περίπτωσης θα ειδοποιούνται αρχικά από τον ΕΛΚΕ, αλλά επιπλέον θα πρέπει να παρακολουθούν και να ενημερώνονται για το θέμα από τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και του ΠΟΘΕΝ https://www.pothen.gr/pothen-main/main/.                                          

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Δ.

Αντιπρύτανης Έρευνας & διά Βίου Εκπ/σης

 

Καθ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ

 

 

Κατεβάστε το αρχείο από εδώ.

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ