Συνοπτικός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 13629/15-04-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 15 Απρίλιος 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 27 Απρίλιος 2021
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την υπηρεσία «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών α)οργάνωσης συναντήσεων και άλλων δράσεων επικοινωνίας, β) ταξιδιωτικού πρακτορείου, γ)περιβαλλοντικών μελετών και δ)διαχείρισης έργων», συνολικού […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 13627/15-04-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 15 Απρίλιος 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 27 Απρίλιος 2021
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης κατά την εκπαίδευση προσωπικού, καθοδήγησης (coaching) και συμβουλευτικής σε νομικά/διαχειριστικά/τεχνολογικά θέματα, δημιουργίας/διοργάνωσης ομάδων εστιασμένης συζήτησης (focus groups) και δημιουργίας/διοργάνωσης […]

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Κάτω των Ορίων Προμήθειας Αναλωσίμων με αρ. πρωτ. 11918/05-04-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 5 Απρίλιος 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 21 Απρίλιος 2021
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού έως του ποσού των #5.500,00#€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Γενετική και Γονιδιωματική ανάλυση» του έργου με τίτλο «Εμβληματική […]

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Κάτω των Ορίων Προμήθειας Αναλωσίμων με αρ. πρωτ. 11408/01-04-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1 Απρίλιος 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 16 Απρίλιος 2021
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού έως του ποσού των #27.500,00#€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3 «Φυτοπροστασία – Μικροβίωμα» του έργου με τίτλο «Εμβληματική δράση: […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων με αρ. πρωτ. 11029/30-03-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 30 Μάρτιος 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 12 Απρίλιος 2021
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον «Προμήθεια Αερίων Χρωματογράφου και Φυκών Ζωοτροφών», προϋπολογισμού 21.680,00€ πλέον ΦΠΑ 13% και 24%. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Έρευνα νέων τεχνολογιών σιτηρεσίων με μικροφύκη για τη δημιουργία ενός καινοτόμου «λειτουργικού» Ελληνικού γιαουρτιού – […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 10911/29-03-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 29 Μάρτιος 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 9 Απρίλιος 2021
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στους τομείς επιλογής, επικοινωνίας, σχεδίασης, ανάπτυξης, υλοποίησης και αξιολόγησης νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας και Εγκατάστασης με αρ. πρωτ. 9979/19-03-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 18 Μάρτιος 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 2 Απρίλιος 2021
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αναβατόριων Κλίμακας και Μεταλλικής Ράμπας στα κτίρια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών», προϋπολογισμού 44.096,77€ πλέον ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται για […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισμού με αρ. πρωτ. 9774/18-03-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 18 Μάρτιος 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 1 Απρίλιος 2021
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Κεντρικού και Περιφερειακού Υπολογιστικού και Δικτυακού Εξοπλισμού για την Εξ Αποστάσεως Εκπαιδευτική Διαδικασία», συνολικού προϋπολογισμού #65.200,00#€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων με αρ. πρωτ. 9673/17-03-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 17 Μάρτιος 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 29 Μάρτιος 2021
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Υλικών Μοριακής Βιολογίας και Μικροβιολογίας», συνολικού προϋπολογισμού #17.000,00#€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Επιγενετική κληρονομικότητα: καινοτομώντας […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων με αρ. πρωτ. 9671/17-03-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 17 Μάρτιος 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 29 Μάρτιος 2021
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια υλικών κηπευτικής και φυτωρίων», συνολικού προϋπολογισμού 6.891,92€. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «LIFE ΠAPKO ANΔPOY – ΔIATHPHΣH TΩN […]

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Κάτω των Ορίων Προμήθειας Αναλωσίμων με αρ. πρωτ. 9180/11-03-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 11 Μάρτιος 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 29 Μάρτιος 2021
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού έως του ποσού των #28.000,00#€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Χημικός-οργανοληπτικός χαρακτηρισμός ποικιλιών – βιοσυνθετικά μονοπάτια – οινοποίηση» του έργου […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισμού με αρ. πρωτ. 4790/03-02-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 3 Φεβρουάριος 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 15 Φεβρουάριος 2021
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Συσκευής Μέτρησης Υφής (Τexture Αnalyzer)», συνολικού προϋπολογισμού 13.020,00€. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Όξινος ορός γιαούρτης: Μετατρέποντας ένα […]

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Κάτω των Ορίων Προμήθειας Επιστημονικού Οργάνου Collision Reaction Cell ICP-MS με αρ. πρωτ. 4037/28-01-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 28 Ιανουάριος 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 15 Φεβρουάριος 2021
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού έως του ποσού των #115.000,00#€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «FoodOmicsGR Ενδελεχής Χαρακτηρισμός Τροφίμων Προμήθεια Οργάνων και εξοπλισμού» της Πράξης […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων με αρ. πρωτ. 36385/07-12-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 7 Δεκέμβριος 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 17 Δεκέμβριος 2020
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την προμήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ: Κit ELISA, Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ, Αέρια, Αναλώσιμα συσκευής Soxtec, Αναλώσιμα συσκευής Kjeltec, Χημικά Αντιδραστήρια, Εργαστηριακά Υλικά» συνολικού προϋπολογισμού […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων με αρ. πρωτ. 34491/27-11-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 27 Νοέμβριος 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 7 Δεκέμβριος 2020
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την προμήθεια  «Προμήθεια Υλικών Μοριακής Βιολογίας» συνολικού προϋπολογισμού #1.073,19#€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Επιγενετική κληρονομικότητα: καινοτομώντας στην […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων με αρ. πρωτ. 31383/02-11-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 3 Νοέμβριος 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 13 Νοέμβριος 2020
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την προμήθεια  «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων (Χημικά αντιδραστήρια, εργαστηριακά αναλώσιμα γυαλικά, πλαστικά κ.α.)» συνολικού προϋπολογισμού #10.500,00#€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων με αρ. πρωτ. 31490/02-11-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 2 Νοέμβριος 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 13 Νοέμβριος 2020
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων: Θρεπτικών Υλικών Μικροβιολογικού Εργαστηρίου, Πλαστικών Αναλωσίμων Μικροβιολογικού Εργαστηρίου, Μικροπλακών ανάπτυξης μικροοργανισμών, Αναλωσίμων Μοριακής Βιολογίας, Αναλωσίμων Ηλεκτροφόρησης», συνολικού προϋπολογισμού #34.700,00#€. Ο […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών GDPR με αρ. πρωτ. 31218/30-10-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 30 Οκτώβριος 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 10 Νοέμβριος 2020
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προσαρμογή του ΕΛΚΕ και των συνδεόμενων με αυτόν συστημάτων/υποσυστημάτων του Ιδρύματος στον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)», συνολικού προϋπολογισμού #49.600,00#€. Ο […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων με αρ. πρωτ. 30578/26-10-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 26 Οκτώβριος 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 9 Νοέμβριος 2020
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια αναλωσίμων Αέριου Χρωματογράφου», συνολικού προϋπολογισμού 14.801,40€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ανάδειξη-Αξιολόγηση-Αξιοποίηση Ελληνικών ποικιλιών αμπέλου – HELLΕΝOINOS […]

Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019 – 2020 με αρ. πρωτ. 23004/24-07-2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 24 Σεπτέμβριος 2019
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 23004/24-07-2019 για τα τμήματα: Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Βιοτεχνολογίας Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Διοίκησης Οικονομίας […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων με αρ. πρωτ. 26917/24-09-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 24 Σεπτέμβριος 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 5 Οκτώβριος 2020
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων μοριακής βιολογίας, γυαλικών-πλαστικών, υλικών μικροβιολογίας και γενικών χημικών, προϋπολογισμού #20.161,29#€, πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους #4.838,71#€ , ήτοι συνολικό ποσό […]
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ