ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 4499/01-02-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 6 Απρ 2021
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 4499/01-02-2021 Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 4499/01-02-2021

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) Γεωπόνου ή Βιολόγου, αρ. πρωτ: 12129/06-04-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 31 Μαρ 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 22 Απρ 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου ή Βιολόγου, στο πλαίσιο του Υποέργου (4) «Γεωργική αξιοποίηση της ελληνικής φυτικής αγροβιοποικιλότητας» της Πράξης «Αναβάθμιση του φυτικού κεφαλαίου – PlantUp» με Κωδικό ΟΠΣ 5002803/ΕΛΚΕ 100.0001/2017ΣΕ14510033 […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) Γεωπόνου, αρ. πρωτ: 12127/06-04-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 31 Μαρ 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 22 Απρ 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου, στο πλαίσιο του Υποέργου (4) «Γεωργική αξιοποίηση της ελληνικής φυτικής αγροβιοποικιλότητας» της Πράξης «Αναβάθμιση του φυτικού κεφαλαίου – PlantUp» με Κωδικό ΟΠΣ 5002803/ΕΛΚΕ 100.0001/2017ΣΕ14510033 και Επιστ. […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης Υποψήφιου Διδάκτορα, αρ. πρωτ: 12125/06-04-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 31 Μαρ 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 22 Απρ 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης Υποψήφιου Διδάκτορα, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη και σύγκριση μεθόδων ανίχνευσης και ποσοτικού προσδιορισμού φυτοοιστρογόνων σε πρώτες ύλες ιχθυοτροφών, ιχθυοτροφές και εκτρεφόμενα Μεσογειακά είδη ιχθύων […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου μίας (1) θέσης απασχόλησης στον κλάδο των Δικτύων αισθητήρων, αρ. πρωτ: 12114/06-04-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 31 Μαρ 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 22 Απρ 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου μίας (1) θέσης απασχόλησης στο κλάδο Δικτύων αισθητήρων με εφαρμογές στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση ενός αυτοματοποιημένου συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου του δάκου της  […]

Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 7186/26-02-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 18 Μαρ 2021
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 7186/26-02-2021 Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 7186/26-02-2021

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Κάτω των Ορίων Προμήθειας Αναλωσίμων με αρ. πρωτ. 11918/05-04-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 5 Απρ 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 21 Απρ 2021
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού έως του ποσού των #5.500,00#€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Γενετική και Γονιδιωματική ανάλυση» του έργου με τίτλο «Εμβληματική […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου μίας (1) θέσης Στελέχους Λογιστηρίου, αρ. πρωτ: 11703/02-04-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 31 Μαρ 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 15 Απρ 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου μίας (1) θέσης Στελέχους Λογιστηρίου ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Λειτουργικότητα Ερευνητικών Προγραμμάτων στο ΓΠΑ» (Κωδ. ΕΛΚΕ 20.0001) και Επιστ. Υπεύθυνο τον κ. Στ. Ζωγραφάκη, Καθηγητή. […]

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Κάτω των Ορίων Προμήθειας Αναλωσίμων με αρ. πρωτ. 11408/01-04-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1 Απρ 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 16 Απρ 2021
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού έως του ποσού των #27.500,00#€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3 «Φυτοπροστασία – Μικροβίωμα» του έργου με τίτλο «Εμβληματική δράση: […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου μίας (1) θέσης Στελέχους Λογιστηρίου, αρ. πρωτ: 11291/31-03-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 31 Μαρ 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 15 Απρ 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου μίας (1) θέσης Στελέχους Λογιστηρίου ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Λειτουργικότητα Ερευνητικών Προγραμμάτων στο ΓΠΑ» (Κωδ. ΕΛΚΕ 20.0001) και Επιστ. Υπεύθυνο τον κ. Στ. Ζωγραφάκη, Καθηγητή. […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων με αρ. πρωτ. 11029/30-03-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 30 Μαρ 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 12 Απρ 2021
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον «Προμήθεια Αερίων Χρωματογράφου και Φυκών Ζωοτροφών», προϋπολογισμού 21.680,00€ πλέον ΦΠΑ 13% και 24%. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Έρευνα νέων τεχνολογιών σιτηρεσίων με μικροφύκη για τη δημιουργία ενός καινοτόμου «λειτουργικού» Ελληνικού γιαουρτιού – […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 10911/29-03-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 29 Μαρ 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 9 Απρ 2021
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στους τομείς επιλογής, επικοινωνίας, σχεδίασης, ανάπτυξης, υλοποίησης και αξιολόγησης νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη […]

Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μίας (1) θέσης Γεωπόνου, αρ. πρωτ: 9989/19-03-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 11 Μαρ 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 26 Μαρ 2021
Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) δημοσιεύει την πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης Τεχνολόγου Γεωπόνου – Κατόχου Διδακτορικού Διπλώματος (PhD), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Διαχείριση του επιβλαβούς εντόμου Xylotrechus chinensis (Chevrolat) (Coleoptera: Cerambycidae) με την χρήση φερομονικών […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας και Εγκατάστασης με αρ. πρωτ. 9979/19-03-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 18 Μαρ 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 2 Απρ 2021
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αναβατόριων Κλίμακας και Μεταλλικής Ράμπας στα κτίρια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών», προϋπολογισμού 44.096,77€ πλέον ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται για […]

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισμού με αρ. πρωτ. 9774/18-03-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 18 Μαρ 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 1 Απρ 2021
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Κεντρικού και Περιφερειακού Υπολογιστικού και Δικτυακού Εξοπλισμού για την Εξ Αποστάσεως Εκπαιδευτική Διαδικασία», συνολικού προϋπολογισμού #65.200,00#€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται […]

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 4908/04-02-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 18 Μαρ 2021
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 4908/04-02-2021 Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 4908/04-02-2021

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 5712/11-02-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 18 Μαρ 2021
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 5712/11-02-2021 Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 5712/11-02-2021

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 4913/04-02-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 18 Μαρ 2021
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 4913/04-02-2021 Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 4913/04-02-2021

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 4503/01-02-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 17 Μαρ 2021
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 4503/01-02-2021 Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 4503/01-02-2021

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 4501/01-02-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 17 Μαρ 2021
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 4501/01-02-2021 Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 4501/01-02-2021

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 4797/03-02-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 17 Μαρ 2021
Σας ενημερώνουμε για την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 4797/03-02-2021 Συνημμένο: Απόφαση Αξιολόγησης Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 4797/03-02-2021
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ