ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Πρόσκληση ΕΔΒΜ143 «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 25 Ιανουαρίου 2021
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 2 Απριλίου 2021

Σας ενημερώνουμε για την νέα Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ143 και τίτλο  «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Σκοπός της δράσης είναι να ενισχυθεί το εκπαιδευτικό έργο των μελών ΔΕΠ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας επιπλέον των κύριων διαλέξεων και τον χωρισμό των εργαστηριακών τμημάτων σε μικρότερα τμήματα (ομάδες) προκειμένου να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας αν το εργαστηριακό μάθημα διεξάγεται δια ζώσης. Ενδεικτικά, η εκπαιδευτική διαδικασία θα διεξαχθεί ως εξής: Α) Eξ αποστάσεως διαλέξεις σε μαθήματα καθώς όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν υιοθετήσει τη διαδικτυακή διδασκαλία προκειμένου να  ανταποκριθούν στις έκτακτες συνθήκες. Οι διαλέξεις θα διεξαχθούν από το υπεύθυνο για το μάθημα μέλος ΔΕΠ όπως και το εαρινό εξάμηνο 2019-2020. Β) Διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων με φυσική παρουσία όπως προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, τηρώντας τα προτεινόμενα μέτρα και κανόνες ασφαλείας. Γ) Δια ζώσης ή εξ αποστάσεως ενισχυτική διδασκαλία επιπρόσθετα της κύριας εξ αποστάσεως διδασκαλίας του προπτυχιακού μαθήματος σε μικρές ομάδες φοιτητών (έως 30 ατόμων) τηρώντας πάντα τα αναγκαία μέτρα προστασίας (αν πρόκειται για διδασκαλία με φυσική παρουσία).

Για την επικουρία του εκπαιδευτικού έργου των μελών ΔΕΠ προβλέπεται να απασχοληθούν μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες. Κάθε ΑΕΙ θα διαμορφώσει την ενισχυτική διδασκαλία βάσει των αναγκών υποστήριξης/ενίσχυσης θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων. Το ύψος της αποζημίωσης των μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών που θα απασχοληθούν σε δραστηριότητες ενισχυτικής διδασκαλίας ορίζεται σε ΚΥΑ βάσει της παρ.2 του αρ. 33 του ν.4737/2020. Η δράση αποτελεί μέτρο για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID-19, αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και έχει- βάσει τροποποιήσεων του Κ.1303/13- αναδρομική ισχύ επιλεξιμότητας (σχ.13).

Καταληκτική ημερομηνία: 02/04/2021.

Διαθέσιμος προϋπολογισμός για το ΓΠΑ: 93.600 €

 

Συνημμένα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ