ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

12492/31-07-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018-2019 ΣΤΟ ΓΠΑ»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 31 Ιουλίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 3 Σεπτεμβρίου 2018

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/4-8-2017), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030635 και Κωδ. ΕΛΚΕ 102.0001 (υπ’ αριθμ. Πρωτ. 4084/19-07-2018 Απόφαση Ένταξης), που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ82), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια έργου από 01/10/2018 έως 31/12/2019 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Στ. Ζωγραφάκη, Αναπλ. Καθηγητή κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. πρωτ. 12487/30-07-2018 απόφαση Συνεδρίας της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. ΓΠΑ, προσκαλεί:

Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, για τα μαθήματα που ορίζονται ανά επιστημονικό πεδίο των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από την αρ. Συν. 29-06-2018 με απόφαση Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, από την αρ. Συν. 29-05-2018 με απόφαση Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, από την αρ. Συν. 536η/05-06-2018 με απόφαση Τμήματος Επιστήμης Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής Ανθρώπου, την αρ. Συν 23η/06-07-2018 με απόφαση Τμήματος Βιοτεχνολογίας και την αρ. Συν. 390η/18-07-2018 με απόφαση Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής και τις υπ’ αριθμ. 537/13-06-2018 και 541/24-07-2018 αποφάσεις της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με την κατανομή των θέσεων στα Τμήματα και τον ορισμό των μαθημάτων ανά επιστημονικό πεδίο, που αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στο παράρτημα, που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν – αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά επιστημονικό πεδίο, προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα, του εκάστοτε επιστημονικού πεδίου, των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Συνημμένο:

Πρόσκληση αρ. πρωτ. 12492/31-07-2018

Αίτηση για την Πρόσκληση αρ. πρωτ. 12492/31-07-2018

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ