ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019 – 2020 αρ. πρωτ. 26927/2019

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 24 Σεπτεμβρίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 14 Οκτωβρίου 2019

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/4-8-2017), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045321 και Κωδ. ΕΛΚΕ 105.0001 (υπ’ αριθμ. Πρωτ. 3122/12.06.2019 Απόφαση Ένταξης), που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια έργου από 01/10/2019 έως 31/12/2020 και Επιστημ. Υπεύθυνο την κα Ε. Μήλιου, Καθηγήτρια κατ’ εφαρμογή των υπ’ αριθμ. πρωτ. 12248/08.05.2019, 15656/27.05.2019 και 18588/20.06.2019 αποφάσεων Συνεδρίας της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. ΓΠΑ με ΑΑΥ: 770 (ΨΒΝΨ46Ψ8Ζ6-Ψ7Ω), επαναπροσκαλεί:

Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, για τα μαθήματα που ορίζονται ανά επιστημονικό πεδίο των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και  τις υπ’ αριθμ. 555/22-04-2019, 556/29-05-2019, 559/18-07-2019 και 560/20-09-2019 αποφάσεις της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σχετικά με την κατανομή των θέσεων στα Τμήματα και τον ορισμό των μαθημάτων ανά επιστημονικό πεδίο, που αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στο Παράρτημα, που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

Σχετικά με τα Επιστημονικά Πεδία που σας ενδιαφέρουν μπορείτε να επικοινωνείτε με τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ:

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΣΤΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – ΟΙΚΟΜΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Χ. Παπαδάς cpap@aua.gr

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ε. Παπλωματάς epaplom@aua.gr

 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

 

ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ Γ. Κοτσερίδης ykotseridis@aua.gr

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γ. I. Νυχάς gjn@aua.gr

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗ Α. Παντέρα pantera@aua.gr

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ. Παπαδόπουλος gpapadop@aua.gr

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Ι Χ. Κασίμης kasimis@aua.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Χ. Παπαδάς cpap@aua.gr

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ Α. Παντέρα pantera@aua.gr

ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α. Παπαδόπουλος  ampapadopoulos@aua.gr

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Γ. Ευθυμίου efthimiou@aua.gr

 

Επισυνάπτονται:

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  26927/24-09-2019

Αίτηση Υποψηφιότητας σε Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 26927/24-09-2019

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ